רימז .א ר"ד תלהנהב תויתפואימוה תואפרמ תשר

,המטסאה תלחמל אפרמו ןורתפ האצמ םרט תילנויצנבנוקה האופרה ,עודיכ
םלועב הגיאדמו המוצע הילע הלח תונורחאה םינשב יכ םיחיכומ ףא םירקחמ
.הלחמהמ התומתבו המטסאב םילוחה רפסמב
תונורחאה םינשה תשמחב המטסאה ילוח תומכ התלע ב"הראב קר
!הפגמכ םויכ תרדגומ הלחמהו 17,000,000 -ל 15,000,000 -מ

(M.D) טפואימוה אפור רימז .א ר"ד רקוח תונורחאה םינשה 20 ךשמ

.המטסאה תלחמ אשונ תא ,ולוהינב יעוצקמ םיאפור תווצו
.הלחמה לש תבלושמ - תידוחי יופיר תטישו הירואית חתיפ תווצה
70% - 80% -לו םידלי ברקב 100%-כל םיברקתמ וז הטישב החלצהה ידממ
(ןוזיטרוק - םידיאורטסל תורכמתהו הלחמה "קתוו" בקע)   תרגוב היסולכואב

- תואפרמה לש ןדוחיי    
גניליה ,היתפואימוה :ןוגכ תוחוטבו תוליעי תויאופר לופיט תוטיש ןווגמ (1
.הנוזתו ךאב יחרפ ,רזייל ,אפרמ יחמצ ,וצאיש, (תיטניק-ויב היגרנא)     
םילועמ (םיאפרמו M.D. - םיאפור) עוצקמ ילעבמ בכרומ תואפרמה תווצ (2
םיעצמאב תיאופר היעב לכ םע טעמכ הבר תוליעיב דדומתהל םילגוסמה    
.יאוול תועפותו קזנ לכ ילוטנ םייתוכיא םייאופר-הרפו םייאופר    
: םיפסונ לופיט ימוחת (3
ילכו בל תולחמ ,םיקרפ ,ןורג/ןזוא/ףא תכרעמב תוקלד ,תוישפנ תוערפהה יגוס לכ    
.דועו היזרה ,הנקיזה ליג ,םישנ ,םידליה תולחמ לכ ,תונרגימ ,תויגרלאו רוע ,םד    
    
:תופסונ תודחוימ תויוחמתה (4
BCC-ו םיפילופ ,תומוש ,ןח-תודוקנ :ןוגכ ,םהינימל רוע ילודיג תרסה (א    
.ידוחיי רישכת תועצמאב תיתטסאו תינרמוש הרוצב ,חותינ אלל        
ןאכ וצחיל :םיפסונ םיטרפל        
םיניש קוזיחו םיכינח תקלד לש ליעי יופיר (ב   


:רימז .א ר"ד תלהנהב תויתפואימוה תואפרמ תשר
02-6537575/8 :ןופלט     3 המוק ,'א הסינכ ,םילשוריל תילכלכה הרבחה תיב
.םילשורי לואש תעבג 24 םירשנ יפנכ 'חר
    םילשורי המילשמ האופרל זכרמ
03-6476000 וא 02-5337244 :ןופלט לייחה תמר ,2 תשוחנה 'חר ביבא לת
zamirdok@aquanet.co.il :ינורטקלא ראוד